علامت: روایت سقوط کشور از قلم یک وزیر کابینه حکومت اشرف غنی