علامت: روایت سقوط افغانستان از نگاه یک روزنامه‌نگار