علامت: رهبر طالبان از خواست بر امارت اسلامی فشار نیاورد