علامت: رزمایش نظامی تاجکستان، ازبکستان و روسیه در مرز افغانستان