علامت: رد اختصاص ۷؍۳میلیارد دالر از پول افغانستان به قربانیان ۱۱سپتامبر توسط محکمه نیویارک