علامت: دیدار شهروندان افغانستان با پارلمان ایالت آنتاریوی کانادا