علامت: دیدار شاه‌رخ خان با جنرال قنسل کانادا در شهر بمبی