علامت: دولت کانادا برای یادبود، از کارمندانش که در روند تخلیه نقش داشته لوحه یابود نصب میکند