علامت: دوستم خلیلی از پاکستان پول می‌گیرد و به نشست‌های شورای عالی مقاومت از ترس پاکستان اشتراک نمیکند.