علامت: دوتن از شهروندان افغانستان که قصد سفر غیرقانونی به کاناد راداشته است