علامت: دوافسر پولیس پاکستان به اتهام جعل اسناد سفر به کانادا بازداشت شده است