علامت: ده میلیارد دالر پول افغانستان توسط امریکا منجمد شد.