علامت: در تحقیق یک رسانی ایتالیایی اشرف غنی از قطر بیش 110میلیون دالر دریافت کرده است