علامت: در بازداشت‌گاه کراچی پاکستان ده‌ها کودک زن شهروندان افغانستان زندانی اند