علامت: درخواست طالبان کمک‌های بیشتر به آسیب دیدگان رویداد‌های طبیعی در کشور