علامت: دختران در بدخشان برای بار سوم در زیر حاکمیت طالبان نمایشگاه کتاب برگزار کردند.