علامت: دختران دانشجو در بدخشان نمایشگاه کتاب برگزار کردند.