علامت: دانشجویان دانشگاه کابل با بکس اجازه ورود به دانشگاه داده نمیشود