علامت: داعش بر محل استقرار شهروندان چین در کابل حمله کرد