علامت: خواست یوناما از طالبان برای برداشتن گام های موثر