علامت: خواست های جامعه جهانی، ایجاد حکومت همه شمول، دختر تحصیل و کار برای زنان و آزادی رسانه ها است.