علامت: خواست فوری و بی‌درنگ سازمان ملل بر بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان