علامت: خواست طالبان برای بازگردانندن هواپیماهای نظامی از تاجیکستان و افغانستان