علامت: خلیلی دوستم باید از حزب وحدت معذرت خواهی کند.