علامت: خبرگزاری فرانسه تنها شش مقام طالبان معافیت سفر تمدید خواهد شد.