علامت: حمله داعش بر محل بود وباش شهروندان چین در کابل