علامت: حمله بر غیرنظامیان توسط طالبان روایت کاذب برای سرپوش گذاشتن جنایت