علامت: حمله بر تجمع هواداران عمران خان در اسلام آباد