علامت: حسن کاظمی قمی به‌حیث سفیر ایران کابل گماشته شد