علامت: حسن الکنتر مهاجر سوری در سال 2018به کمک یک نهاد کانادایی به این کشور منتقل شد