علامت: حامد کرزی مکاتب دخترانه به دستور پاکستان بسته شده است