علامت: جنگجویان طالب بر اساس تجربه جنگی مستحق دریافت درجات علمی اند.