علامت: جزٸیات تازه از حمله انتحاری در مسجد گارزگاه هرات