علامت: جان محمد۶۰مین فرزندش در ساعات نخست سال ۲۰۲۳تولد شد