علامت: جان توری از خانواده‌ و مردم کانادا معذرت خواست