علامت: جان باختن شش تن در تیراندازی یک فرد مسلح در شهر تورنتوی کانادا