علامت: جاستین ترودو نخست وزیر کانادا

نخست وزیر کانادا باری دیگر تعهد انتقال چهل‌هزار مهاجر افغانستان را نموده است

کانادا، جاستین ترودو، افغانستان، سقوط حکومت افغانستان، طالبان، افراد زیر تهدید، مهاجرت، انتقال شهروندان افغانستان به کانادا.

فعالان حقوق بشر برای حمایت از زنان افغانستان به نخست وزیر کانادا نامه‌ی سرگشاده فرستادند

نخست وزیر کانادا. کانادا. فعالان حقوق زن در کانادا. جاستین ترودو. وزیرخارجه کانادا. شروندان افغانستان در کانادا.