علامت: جابجایی نیروهای ویژه طالبان در سفارت امریکا در کابل