علامت: ثبت دوصدمورد خشونت در برابر خبرنگاران توسط یوناما