علامت: تٲکید پاکستان بر اخراج شهروندان غیرقانونی در این کشور