علامت: تٲکید هند بر تشکیل حکومت همه شمول بر افغانستان