علامت: تٲکید دوستم بر اتحاد اعضای شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان