علامت: توفان‌های شدید وبرف باری‌های سنگین سبب توقف پروازها در کانادا شد