علامت: تمامی قربانیان انفجار کاج دختران دانش‌آموز استند.