علامت: تلفات زمین‌لرزه ترکیه و سوریه از مرز چهل هزارنفر گذشت