علامت: تلفات حمله انفجاری در نزدیک سفارت روسیه در کابل