علامت: تغییر علاقه مردم کانادا برای خواندن روزنامه