علامت: تعهد دولت کانادا به پذیرش ۴۰هزار مهاجر از افغانستان