علامت: تعهد انتقال چهل‌هزار مهاجر از افغانستان به کانادا

نخست وزیر کانادا باری دیگر تعهد انتقال چهل‌هزار مهاجر افغانستان را نموده است

کانادا، جاستین ترودو، افغانستان، سقوط حکومت افغانستان، طالبان، افراد زیر تهدید، مهاجرت، انتقال شهروندان افغانستان به کانادا.