علامت: تصمیم طالبان برای بستن درب دانشگاه‌های دولتی به روی زنان واکنش های جهانی را درپی داشته است

منابع: صدها دانشجوی دختر در درب موردی دانشگاه‌های افغانستان در انتظاراند

طالبان. حمدالله محب. تحصیل دختران. منع قرار دادن تحصیل دختران. سنگر گرفتن نیروهای طالبان برای منع قرار دادن ورود دختران…